خانه » دانشگاه آزاد (صفحه 2)

دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کرگ‌آباد – کروندان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کرگ‌آباد – کروندان با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کرگ‌آباد – کروندان می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد کرگ‌آباد – کروندان بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد کوچر – کوخ حاجی کریم

رشته های دانشگاه آزاد واحد کوچر – کوخ حاجی کریم در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کوچر – کوخ حاجی کریم

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کوچر – کوخ حاجی کریم با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کوچر – کوخ حاجی کریم می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد کوچر – کوخ حاجی کریم ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا

رشته های دانشگاه آزاد واحد کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا از جمله دانشگاه هایی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد کنده‌شین – کوپیچ

رشته های دانشگاه آزاد واحد کنده‌شین – کوپیچ در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد کنده‌شین – کوپیچ شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد کنده‌شین – کوپیچ از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کنده‌شین – کوپیچ

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کنده‌شین – کوپیچ با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کنده‌شین – کوپیچ می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد کنده‌شین – کوپیچ بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد برویشکانی – بلوه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد برویشکانی – بلوه با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد برویشکانی – بلوه می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد برویشکانی – بلوه بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد برویشکانی – بلوه

رشته های دانشگاه آزاد واحد برویشکانی – بلوه در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد برویشکانی – بلوه شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد برویشکانی – بلوه از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون آزمون ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد خوش‌مقام  – خوشه گل

رشته های دانشگاه آزاد واحد خوش‌مقام  – خوشه گل در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد خوش‌مقام  – خوشه گل

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد خوش‌مقام  – خوشه گل با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد خوش‌مقام  – خوشه گل می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد خوش‌مقام  – خوشه گل بی اطلاع می ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا بی اطلاع می ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا

رشته های دانشگاه آزاد واحد اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد هریس – مرند شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد هریس – مرند از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان بی اطلاع می ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان

رشته های دانشگاه آزاد واحد سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان از جمله دانشگاه هایی می باشد که ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد زانوس – سجار

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد زانوس – سجار با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد زانوس – سجار می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد زانوس – سجار بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های دانشگاه آزاد واحد زانوس – سجار

رشته های دانشگاه آزاد واحد زانوس – سجار در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد زنجیل آباد – زیراسف شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد زنجیل آباد – زیراسف از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد هریس – مرند

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد هریس – مرند با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد هریس – مرند می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد هریس – مرند بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عالمکلا – غوزک‌رودبار

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عالمکلا – غوزک‌رودبار دوره های بدون کنکور واحد عالمکلا – غوزک‌رودباردانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد عالمکلا – غوزک‌رودباردانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کارنام – کتریم

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کارنام – کتریم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کارنام – کتریم  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد کارنام – کتریم  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کارنام – کتریم

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کارنام – کتریم دوره های بدون کنکور واحد کارنام – کتریمدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد کارنام – کتریمدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »