خانه » دانشگاه آزاد (صفحه 3)

دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد  آذغان – آرمدلو سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد  آذغان – آرمدلو سفلی دوره های بدون کنکور واحد  آذغان – آرمدلو سفلی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد  آذغان – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تبریز – اهر

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تبریز – اهر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تبریز – اهر : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد تبریز – اهر به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تبریز – اهر

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تبریز – اهر دوره های بدون کنکور واحد تبریز – اهر دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد تبریز – اهر دانشگاه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته دکتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی دوره های بدون کنکور کاردانی فنی دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي آمار زیستی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي آمار زیستی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي آمار زیستی : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته مهندسي آمار زیستی به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي آمار زیستی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي آمار زیستی دوره های بدون کنکور کاردانی فنی مهندسي آمار زیستی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی مهندسي آمار ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته شيمي ـ شيمي آلي

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته شيمي ـ شيمي آلي ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته شيمي ـ شيمي آلي : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته شيمي ـ شيمي ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته شيمي ـ شيمي آلي

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته شيمي ـ شيمي آلي دوره های بدون کنکور کاردانی فنی شيمي ـ شيمي آلي دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته زيست شناسي ـ بيوفيزيک

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته زيست شناسي ـ بيوفيزيک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته زيست شناسي ـ بيوفيزيک : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته زيست شناسي ـ ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته زيست شناسي ـ بيوفيزيک

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته زيست شناسي ـ بيوفيزيک دوره های بدون کنکور کاردانی فنی زيست شناسي ـ بيوفيزيک دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال دوره های بدون کنکور کاردانی فنی تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امداد و نجات شهری

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امداد و نجات شهری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امداد و نجات شهری : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته امداد و نجات ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امداد و نجات شهری

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امداد و نجات شهری دوره های بدون کنکور کاردانی فنی امداد و نجات شهری دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امور دهیاری و شوراها

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امور دهیاری و شوراها ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امور دهیاری و شوراها : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته امور دهیاری و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امور دهیاری و شوراها

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امور دهیاری و شوراها دوره های بدون کنکور کاردانی فنی امور دهیاری و شوراها دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته بهداشت یاری دامپزشکی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته بهداشت یاری دامپزشکی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته بهداشت یاری دامپزشکی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته بهداشت یاری دامپزشکی  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته بهداشت یاری دامپزشکی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته بهداشت یاری دامپزشکی دوره های بدون کنکور کاردانی فنی بهداشت یاری دامپزشکی  دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی بهداشت یاری ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی دوره های بدون کنکور کاردانی فنی منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »