خانه » دانشگاه آزاد (صفحه 5)

دانشگاه آزاد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغ قشلاق – آقامیرلو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغ قشلاق – آقامیرلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغ قشلاق – آقامیرلو : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد آغ قشلاق – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغ قشلاق – آقامیرلو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آغ قشلاق – آقامیرلو دوره های بدون کنکور واحد آغ قشلاق – آقامیرلو دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد آغ قشلاق ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آلوچین – آنابلاغی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آلوچین – آنابلاغی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آلوچین – آنابلاغی : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد آلوچین – آنابلاغی به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آلوچین – آنابلاغی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آلوچین – آنابلاغی دوره های بدون کنکور واحد آلوچین – آنابلاغی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد آلوچین – آنابلاغی دانشگاه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اعقان – افشار

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اعقان – افشار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اعقان – افشار : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد اعقان – افشار به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اعقان – افشار

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اعقان – افشار دوره های بدون کنکور واحد اعقان – افشار دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد اعقان – افشار دانشگاه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گل قاسم – گلوجه

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گل قاسم – گلوجه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گل قاسم – گلوجه : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد گل قاسم – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گل قاسم – گلوجه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گل قاسم – گلوجه دوره های بدون کنکور واحد گل قاسم – گلوجه دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد گل قاسم ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد باشکند – بنفشه درق

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد باشکند – بنفشه درق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد باشکند – بنفشه درق  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد باشکند – بنفشه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد باشکند – بنفشه درق

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد باشکند – بنفشه درق دوره های بدون کنکور واحد باشکند – بنفشه درق دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد باشکند – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رزین – رشتاباد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رزین – رشتاباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رزین – رشتاباد : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد رزین – رشتاباد به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رزین – رشتاباد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رزین – رشتاباد دوره های بدون کنکور واحد رزین – رشتاباد دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد رزین – رشتاباد دانشگاه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد  آذغان – آرمدلو سفلی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد  آذغان – آرمدلو سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد  آذغان – آرمدلو سفلی : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد  آذغان – آرمدلو ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد  آذغان – آرمدلو سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد  آذغان – آرمدلو سفلی دوره های بدون کنکور واحد  آذغان – آرمدلو سفلی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد  آذغان – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تبریز – اهر

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تبریز – اهر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تبریز – اهر : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد تبریز – اهر به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تبریز – اهر

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تبریز – اهر دوره های بدون کنکور واحد تبریز – اهر دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد تبریز – اهر دانشگاه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته دکتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی دوره های بدون کنکور کاردانی فنی دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي آمار زیستی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي آمار زیستی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي آمار زیستی : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته مهندسي آمار زیستی به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي آمار زیستی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي آمار زیستی دوره های بدون کنکور کاردانی فنی مهندسي آمار زیستی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی مهندسي آمار ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته شيمي ـ شيمي آلي

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته شيمي ـ شيمي آلي ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته شيمي ـ شيمي آلي : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته شيمي ـ شيمي ...

بیشتر بخوانید »