خانه » دانشگاه آزاد (صفحه 8)

دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي آمار زیستی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مهندسي آمار زیستی دوره های بدون کنکور کاردانی فنی مهندسي آمار زیستی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی مهندسي آمار ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته شيمي ـ شيمي آلي

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته شيمي ـ شيمي آلي ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته شيمي ـ شيمي آلي : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته شيمي ـ شيمي ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته شيمي ـ شيمي آلي

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته شيمي ـ شيمي آلي دوره های بدون کنکور کاردانی فنی شيمي ـ شيمي آلي دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته زيست شناسي ـ بيوفيزيک

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته زيست شناسي ـ بيوفيزيک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته زيست شناسي ـ بيوفيزيک : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته زيست شناسي ـ ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته زيست شناسي ـ بيوفيزيک

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته زيست شناسي ـ بيوفيزيک دوره های بدون کنکور کاردانی فنی زيست شناسي ـ بيوفيزيک دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال دوره های بدون کنکور کاردانی فنی تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امداد و نجات شهری

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امداد و نجات شهری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امداد و نجات شهری : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته امداد و نجات ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امداد و نجات شهری

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امداد و نجات شهری دوره های بدون کنکور کاردانی فنی امداد و نجات شهری دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امور دهیاری و شوراها

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امور دهیاری و شوراها ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امور دهیاری و شوراها : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته امور دهیاری و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امور دهیاری و شوراها

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته امور دهیاری و شوراها دوره های بدون کنکور کاردانی فنی امور دهیاری و شوراها دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته بهداشت یاری دامپزشکی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته بهداشت یاری دامپزشکی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته بهداشت یاری دامپزشکی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته بهداشت یاری دامپزشکی  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته بهداشت یاری دامپزشکی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته بهداشت یاری دامپزشکی دوره های بدون کنکور کاردانی فنی بهداشت یاری دامپزشکی  دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی بهداشت یاری ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی دوره های بدون کنکور کاردانی فنی منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته پلیمر – قطعات پلاستیک

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته پلیمر – قطعات پلاستیک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته پلیمر – قطعات پلاستیک : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته پلیمر – قطعات ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته پلیمر – قطعات پلاستیک

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته پلیمر – قطعات پلاستیک دوره های بدون کنکور کاردانی فنی پلیمر – قطعات پلاستیک دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته سیمان و اسید حفاری

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته سیمان و اسید حفاری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته سیمان و اسید حفاری : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته سیمان و اسید ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته سیمان و اسید حفاری

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته سیمان و اسید حفاری دوره های بدون کنکور کاردانی فنی سیمان و اسید حفاری دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی عمران – راهداری دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی عمران – راهداری دانشگاه آزاد دوره های بدون کنکور کاردانی فنی عمران – راهداری دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی عمران ...

بیشتر بخوانید »