خانه » دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه

رشته های علمی کاربردی واحد خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه رشته های علمی کاربردی واحد خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خله‌کفش علیا – خیل‌سبزهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چغابور کاکی – چقابور دارابی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چغابور کاکی – چقابور دارابی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چغابور کاکی – چقابور دارابی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چغابور کاکی – چقابور دارابیتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد چغابور کاکی – چقابور دارابی

رشته های علمی کاربردی واحد چغابور کاکی – چقابور دارابی رشته های علمی کاربردی واحد چغابور کاکی – چقابور دارابی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد چغابور کاکی – چقابور دارابی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا

رشته های علمی کاربردی واحد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا رشته های علمی کاربردی واحد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بان سعید علیا – بزوش

رشته های علمی کاربردی واحد بان سعید علیا – بزوش رشته های علمی کاربردی واحد بان سعید علیا – بزوش   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بان سعید علیا – بزوش   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بان سعید علیا – بزوش

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بان سعید علیا – بزوش ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بان سعید علیا – بزوش: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بان سعید علیا – بزوشتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد عنبربزان – عیسی در

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد عنبربزان – عیسی در ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد عنبربزان – عیسی در: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد عنبربزان – عیسی درتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد عنبربزان – عیسی در

رشته های علمی کاربردی واحد عنبربزان – عیسی در رشته های علمی کاربردی واحد عنبربزان – عیسی در   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد عنبربزان – عیسی در   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آرندان – باباریز

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آرندان – باباریز ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آرندان – باباریز: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آرندان – باباریزتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد آرندان – باباریز

رشته های علمی کاربردی واحد آرندان – باباریز رشته های علمی کاربردی واحد آرندان – باباریز   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آرندان – باباریز   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد آرندان ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد تراق تپه – تنگباغ

رشته های علمی کاربردی واحد تراق تپه – تنگباغ رشته های علمی کاربردی واحد تراق تپه – تنگباغ   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تراق تپه – تنگباغ   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تراق تپه – تنگباغ

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تراق تپه – تنگباغ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تراق تپه – تنگباغ: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تراق تپه – تنگباغتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد تکیه علیا – جامه‌شوران

رشته های علمی کاربردی واحد تکیه علیا – جامه‌شوران رشته های علمی کاربردی واحد تکیه علیا – جامه‌شوران   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تکیه علیا – جامه‌شوران   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تکیه علیا – جامه‌شوران

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تکیه علیا – جامه‌شوران ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تکیه علیا – جامه‌شوران: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تکیه علیا – جامه‌شورانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد نرگسله – نساره سفلی

رشته های علمی کاربردی واحد نرگسله – نساره سفلی رشته های علمی کاربردی واحد نرگسله – نساره سفلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد نرگسله – نساره سفلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نرگسله – نساره سفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نرگسله – نساره سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نرگسله – نساره سفلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نرگسله – نساره سفلیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد مران سفلی – مران علیا

رشته های علمی کاربردی واحد مران سفلی – مران علیا رشته های علمی کاربردی واحد مران سفلی – مران علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد مران سفلی – مران علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مران سفلی – مران علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مران سفلی – مران علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مران سفلی – مران علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مران سفلی – مران علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کرگ‌آباد – کروندان

رشته های علمی کاربردی واحد کرگ‌آباد – کروندان رشته های علمی کاربردی واحد کرگ‌آباد – کروندان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کرگ‌آباد – کروندان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد کرگ‌آباد ...

بیشتر بخوانید »