خانه » دانشگاه جامع علمی کاربردی (صفحه 2)

دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آروق – آغکند قره خضر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آروق – آغکند قره خضر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آروق – آغکند قره خضر : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آروق – آغکند قره خضر تحصیل نمایند ولی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد زردوغان – زربیل

رشته های علمی کاربردی واحد زردوغان – زربیل رشته های علمی کاربردی واحد زردوغان – زربیل   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد زردوغان – زربیل   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد زردوغان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسف

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسف ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسف: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسفتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد آق کهریز – آلوچه ملک

رشته های علمی کاربردی واحد آق کهریز – آلوچه ملک رشته های علمی کاربردی واحد آق کهریز – آلوچه ملک   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آق کهریز – آلوچه ملک   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آق کهریز – آلوچه ملک

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آق کهریز – آلوچه ملک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آق کهریز – آلوچه ملک: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آق کهریز – آلوچه ملکتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد آبرس – آغچه کند

رشته های علمی کاربردی واحد آبرس – آغچه کند رشته های علمی کاربردی واحد آبرس – آغچه کند : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آبرس – آغچه کند دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آبرس – آغچه کند

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آبرس – آغچه کند ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آبرس – آغچه کند : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آبرس – آغچه کند تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد آغ قشلاق – آقامیرلو

رشته های علمی کاربردی واحد آغ قشلاق – آقامیرلو رشته های علمی کاربردی واحد آغ قشلاق – آقامیرلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آغ قشلاق – آقامیرلو دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آغ قشلاق – آقامیرلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آغ قشلاق – آقامیرلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آغ قشلاق – آقامیرلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آغ قشلاق – آقامیرلو تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد آلوچین – آنابلاغی

رشته های علمی کاربردی واحد آلوچین – آنابلاغی رشته های علمی کاربردی واحد آلوچین – آنابلاغی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آلوچین – آنابلاغی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد آلوچین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آلوچین – آنابلاغی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آلوچین – آنابلاغی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آلوچین – آنابلاغی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آلوچین – آنابلاغی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اعقان – افشار

رشته های علمی کاربردی واحد اعقان – افشار رشته های علمی کاربردی واحد اعقان – افشار : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اعقان – افشار دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد اعقان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اعقان – افشار

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اعقان – افشار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اعقان – افشار : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اعقان – افشار تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد گل قاسم – گلوجه

رشته های علمی کاربردی واحد گل قاسم – گلوجه رشته های علمی کاربردی واحد گل قاسم – گلوجه : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد گل قاسم – گلوجه دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گل قاسم – گلوجه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گل قاسم – گلوجه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گل قاسم – گلوجه : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گل قاسم – گلوجه تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد باشکند – بنفشه درق

رشته های علمی کاربردی واحد باشکند – بنفشه درق رشته های علمی کاربردی واحد باشکند – بنفشه درق  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد باشکند – بنفشه درق  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد باشکند – بنفشه درق

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد باشکند – بنفشه درق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد باشکند – بنفشه درق : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد باشکند – بنفشه درق تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد رزین – رشتاباد

رشته های علمی کاربردی واحد رزین – رشتاباد رشته های علمی کاربردی واحد رزین – رشتاباد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد رزین – رشتاباد دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد رزین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد رزین – رشتاباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد رزین – رشتاباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد رزین – رشتاباد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد رزین – رشتاباد تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد  آذغان – آرمدلو سفلی

رشته های علمی کاربردی واحد  آذغان – آرمدلو سفلی رشته های علمی کاربردی واحد  آذغان – آرمدلو سفلی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد  آذغان – آرمدلو سفلی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد  آذغان – آرمدلو سفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد  آذغان – آرمدلو سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد  آذغان – آرمدلو سفلی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد  آذغان – آرمدلو سفلی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »