خانه » دانشگاه جامع علمی کاربردی (صفحه 2)

دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کرگ‌آباد – کروندان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کرگ‌آباد – کروندان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کرگ‌آباد – کروندان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کرگ‌آباد – کروندانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کوچر – کوخ حاجی کریم

رشته های علمی کاربردی واحد کوچر – کوخ حاجی کریم رشته های علمی کاربردی واحد کوچر – کوخ حاجی کریم   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کوچر – کوخ حاجی کریم   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کوچر – کوخ حاجی کریم

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کوچر – کوخ حاجی کریم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کوچر – کوخ حاجی کریم: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کوچر – کوخ حاجی کریمتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا

رشته های علمی کاربردی واحد کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا رشته های علمی کاربردی واحد کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کوپیچ سفلی – کوپیچ علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کنده‌شین – کوپیچ

رشته های علمی کاربردی واحد کنده‌شین – کوپیچ رشته های علمی کاربردی واحد کنده‌شین – کوپیچ   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کنده‌شین – کوپیچ   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد کنده‌شین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کنده‌شین – کوپیچ

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کنده‌شین – کوپیچ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کنده‌شین – کوپیچ: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کنده‌شین – کوپیچتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد برویشکانی – بلوه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد برویشکانی – بلوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد برویشکانی – بلوه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد برویشکانی – بلوهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد برویشکانی – بلوه

رشته های علمی کاربردی واحد برویشکانی – بلوه رشته های علمی کاربردی واحد برویشکانی – بلوه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد برویشکانی – بلوه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد برویشکانی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد خوش‌مقام  – خوشه گل

رشته های علمی کاربردی واحد خوش‌مقام  – خوشه گل رشته های علمی کاربردی واحد خوش‌مقام  – خوشه گل   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد خوش‌مقام  – خوشه گل   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خوش‌مقام  – خوشه گل

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خوش‌مقام  – خوشه گل ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خوش‌مقام  – خوشه گل: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خوش‌مقام  – خوشه گلتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا

رشته های علمی کاربردی واحد اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا رشته های علمی کاربردی واحد اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان

رشته های علمی کاربردی واحد سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان رشته های علمی کاربردی واحد سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زانوس – سجار

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زانوس – سجار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زانوس – سجار: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زانوس – سجارتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد زانوس – سجار

رشته های علمی کاربردی واحد زانوس – سجار رشته های علمی کاربردی واحد زانوس – سجار   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد زانوس – سجار   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد زانوس ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عالمکلا – غوزک‌رودبار

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عالمکلا – غوزک‌رودبار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عالمکلا – غوزک‌رودبار  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد عالمکلا – غوزک‌رودبار  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد عالمکلا – غوزک‌رودبار

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد عالمکلا – غوزک‌رودبار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد عالمکلا – غوزک‌رودبار: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد عالمکلا – غوزک‌رودبارتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد عالمکلا – غوزک‌رودبار

رشته های علمی کاربردی واحد عالمکلا – غوزک‌رودبار رشته های علمی کاربردی واحد عالمکلا – غوزک‌رودبار   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد عالمکلا – غوزک‌رودبار   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد عالمکلا ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کارنام – کتریم

رشته های علمی کاربردی واحد کارنام – کتریم رشته های علمی کاربردی واحد کارنام – کتریم   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کارنام – کتریم   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد کارنام ...

بیشتر بخوانید »