خانه » دانشگاه جامع علمی کاربردی (صفحه 3)

دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کارنام – کتریم

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کارنام – کتریم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کارنام – کتریم: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کارنام – کتریمتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گرمستان – گل‌باغ

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گرمستان – گل‌باغ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گرمستان – گل‌باغ: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گرمستان – گل‌باغتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد گرمستان – گل‌باغ

رشته های علمی کاربردی واحد گرمستان – گل‌باغ رشته های علمی کاربردی واحد گرمستان – گل‌باغ   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد گرمستان – گل‌باغ   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد گرمستان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زلم – زوارمحله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زلم – زوارمحله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زلم – زوارمحله: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زلم – زوارمحلهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد زلم – زوارمحله

رشته های علمی کاربردی واحد زلم – زوارمحله رشته های علمی کاربردی واحد زلم – زوارمحله   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد زلم – زوارمحله   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد زلم ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گراسماسر – گرکش

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گراسماسر – گرکش ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گراسماسر – گرکش: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گراسماسر – گرکشتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد گراسماسر – گرکش

رشته های علمی کاربردی واحد گراسماسر – گرکش رشته های علمی کاربردی واحد گراسماسر – گرکش   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد گراسماسر – گرکش   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد گراسماسر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد هچی‌رود – هرطه‌کلا

رشته های علمی کاربردی واحد هچی‌رود – هرطه‌کلا رشته های علمی کاربردی واحد هچی‌رود – هرطه‌کلا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد هچی‌رود – هرطه‌کلا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد هچی‌رود ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد هچی‌رود – هرطه‌کلا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد هچی‌رود – هرطه‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد هچی‌رود – هرطه‌کلا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد هچی‌رود – هرطه‌کلاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد والت – ونداربن

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد والت – ونداربن ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد والت – ونداربن: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد والت – ونداربنتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد والت – ونداربن

رشته های علمی کاربردی واحد والت – ونداربن رشته های علمی کاربردی واحد والت – ونداربن   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد والت – ونداربن   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد والت ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد پل‌کرات – پنجک

رشته های علمی کاربردی واحد پل‌کرات – پنجک رشته های علمی کاربردی واحد پل‌کرات – پنجک   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پل‌کرات – پنجک   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد پل‌کرات ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پل‌کرات – پنجک

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پل‌کرات – پنجک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پل‌کرات – پنجک: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پل‌کرات – پنجکتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سربود – سرفقیه‌آباد

رشته های علمی کاربردی واحد سربود – سرفقیه‌آباد رشته های علمی کاربردی واحد سربود – سرفقیه‌آباد   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سربود – سرفقیه‌آباد   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد سربود ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سربود – سرفقیه‌آباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سربود – سرفقیه‌آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سربود – سرفقیه‌آباد: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سربود – سرفقیه‌آبادتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله

رشته های علمی کاربردی واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله رشته های علمی کاربردی واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد شاغوزکله ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محلهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد یعقوب‌لنگه – آبکله سر بزرگ

رشته های علمی کاربردی واحد یعقوب‌لنگه – آبکله سر بزرگ رشته های علمی کاربردی واحد یعقوب‌لنگه – آبکله سر بزرگ   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد یعقوب‌لنگه – آبکله سر بزرگ   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد یعقوب‌لنگه – آبکله سر بزرگ

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد یعقوب‌لنگه – آبکله سر بزرگ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد یعقوب‌لنگه – آبکله سر بزرگ: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد یعقوب‌لنگه – آبکله سر بزرگتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد منصورکنده – موزی‌کتی

رشته های علمی کاربردی واحد منصورکنده – موزی‌کتی رشته های علمی کاربردی واحد منصورکنده – موزی‌کتی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد منصورکنده – موزی‌کتی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد منصورکنده ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد منصورکنده – موزی‌کتی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد منصورکنده – موزی‌کتی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد منصورکنده – موزی‌کتی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد منصورکنده – موزی‌کتیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »