خانه » دانشگاه جامع علمی کاربردی (صفحه 4)

دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ممرزکن – منسکلا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ممرزکن – منسکلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ممرزکن – منسکلا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ممرزکن – منسکلاتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد ممرزکن – منسکلا

رشته های علمی کاربردی واحد ممرزکن – منسکلا رشته های علمی کاربردی واحد ممرزکن – منسکلا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ممرزکن – منسکلا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد ممرزکن ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قصاب‌امیر – قرق‌یونس

رشته های علمی کاربردی واحد قصاب‌امیر – قرق‌یونس رشته های علمی کاربردی واحد قصاب‌امیر – قرق‌یونس   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قصاب‌امیر – قرق‌یونس   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد قصاب‌امیر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قصاب‌امیر – قرق‌یونس

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قصاب‌امیر – قرق‌یونس ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قصاب‌امیر – قرق‌یونس: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قصاب‌امیر – قرق‌یونستحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد پریکلا – پلنگلی

رشته های علمی کاربردی واحد پریکلا – پلنگلی رشته های علمی کاربردی واحد پریکلا – پلنگلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پریکلا – پلنگلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد پریکلا ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پریکلا – پلنگلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پریکلا – پلنگلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پریکلا – پلنگلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پریکلا – پلنگلیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد پرمیناو شیومن – پری‌چشمه

رشته های علمی کاربردی واحد پرمیناو شیومن – پری‌چشمه رشته های علمی کاربردی واحد پرمیناو شیومن – پری‌چشمه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پرمیناو شیومن – پری‌چشمه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پرمیناو شیومن – پری‌چشمه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پرمیناو شیومن – پری‌چشمه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پرمیناو شیومن – پری‌چشمه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پرمیناو شیومن – پری‌چشمهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اسپی‌کلارمنت – اسپیارملک

رشته های علمی کاربردی واحد اسپی‌کلارمنت – اسپیارملک رشته های علمی کاربردی واحد اسپی‌کلارمنت – اسپیارملک   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اسپی‌کلارمنت – اسپیارملک   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد اسپی‌کلارمنت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اسپی‌کلارمنت – اسپیارملک

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اسپی‌کلارمنت – اسپیارملک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اسپی‌کلارمنت – اسپیارملک: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اسپی‌کلارمنت – اسپیارملکتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد گل‌پاشا – گلمزار

رشته های علمی کاربردی واحد گل‌پاشا – گلمزار رشته های علمی کاربردی واحد گل‌پاشا – گلمزار   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد گل‌پاشا – گلمزار   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد گل‌پاشا ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گل‌پاشا – گلمزار

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گل‌پاشا – گلمزار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گل‌پاشا – گلمزار: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گل‌پاشا – گلمزارتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان

رشته های علمی کاربردی واحد شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان رشته های علمی کاربردی واحد شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچانتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کولکنی – کوه‌نشین

رشته های علمی کاربردی واحد کولکنی – کوه‌نشین رشته های علمی کاربردی واحد کولکنی – کوه‌نشین   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کولکنی – کوه‌نشین   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد کولکنی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کولکنی – کوه‌نشین

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کولکنی – کوه‌نشین ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کولکنی – کوه‌نشین: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کولکنی – کوه‌نشینتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد چقاپوکه – چم ژاب

رشته های علمی کاربردی واحد چقاپوکه – چم ژاب رشته های علمی کاربردی واحد چقاپوکه – چم ژاب   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد چقاپوکه – چم ژاب   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چقاپوکه – چم ژاب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چقاپوکه – چم ژاب ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چقاپوکه – چم ژاب: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چقاپوکه – چم ژابتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد چم‌ژیه – چمن سیدمحمد

رشته های علمی کاربردی واحد چم‌ژیه – چمن سیدمحمد رشته های علمی کاربردی واحد چم‌ژیه – چمن سیدمحمد   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد چم‌ژیه – چمن سیدمحمد   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چم‌ژیه – چمن سیدمحمد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چم‌ژیه – چمن سیدمحمد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چم‌ژیه – چمن سیدمحمد: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چم‌ژیه – چمن سیدمحمدتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کمرکندی – کمی‌آباد

رشته های علمی کاربردی واحد کمرکندی – کمی‌آباد رشته های علمی کاربردی واحد کمرکندی – کمی‌آباد   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کمرکندی – کمی‌آباد   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد کمرکندی ...

بیشتر بخوانید »