خانه » دانشگاه جامع علمی کاربردی (صفحه 5)

دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کمرکندی – کمی‌آباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کمرکندی – کمی‌آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کمرکندی – کمی‌آباد: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کمرکندی – کمی‌آبادتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد همت‌آباد – محمودآباد

رشته های علمی کاربردی واحد همت‌آباد – محمودآباد رشته های علمی کاربردی واحد همت‌آباد – محمودآباد   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد همت‌آباد – محمودآباد   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد همت‌آباد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد همت‌آباد – محمودآباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد همت‌آباد – محمودآباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد همت‌آباد – محمودآباد: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد همت‌آباد – محمودآبادتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سفج خانی – سگران

رشته های علمی کاربردی واحد سفج خانی – سگران رشته های علمی کاربردی واحد سفج خانی – سگران   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سفج خانی – سگران   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سفج خانی – سگران

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سفج خانی – سگران ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سفج خانی – سگران: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سفج خانی – سگرانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد تمتمان – تندرک

رشته های علمی کاربردی واحد تمتمان – تندرک رشته های علمی کاربردی واحد تمتمان – تندرک   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تمتمان – تندرک   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد تمتمان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تمتمان – تندرک

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تمتمان – تندرک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تمتمان – تندرک: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تمتمان – تندرکتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد لنبر – ماجولان

رشته های علمی کاربردی واحد لنبر – ماجولان رشته های علمی کاربردی واحد لنبر – ماجولان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد لنبر – ماجولان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد لنبر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد لنبر – ماجولان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد لنبر – ماجولان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد لنبر – ماجولان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد لنبر – ماجولانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد زاویه زرج‌آباد – زاویه کرد

رشته های علمی کاربردی واحد زاویه زرج‌آباد – زاویه کرد رشته های علمی کاربردی واحد زاویه زرج‌آباد – زاویه کرد   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد زاویه زرج‌آباد – زاویه کرد   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زاویه زرج‌آباد – زاویه کرد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زاویه زرج‌آباد – زاویه کرد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زاویه زرج‌آباد – زاویه کرد: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زاویه زرج‌آباد – زاویه کردتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد خلیفه چای – دوگر

رشته های علمی کاربردی واحد خلیفه چای – دوگر رشته های علمی کاربردی واحد خلیفه چای – دوگر   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد خلیفه چای – دوگر   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خلیفه چای – دوگر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خلیفه چای – دوگر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خلیفه چای – دوگر: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خلیفه چای – دوگرتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قطار علیا – قلیچ خانلو

رشته های علمی کاربردی واحد قطار علیا – قلیچ خانلو رشته های علمی کاربردی واحد قطار علیا – قلیچ خانلو   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قطار علیا – قلیچ خانلو   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قطار علیا – قلیچ خانلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قطار علیا – قلیچ خانلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قطار علیا – قلیچ خانلو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قطار علیا – قلیچ خانلوتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسف

رشته های علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسف رشته های علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسف   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد زنجیل آباد – زیراسف   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسف

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسف ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد علی وردیلو – علی محمدلو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسفتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد آرپا تپه‌سی – آقایارلو

رشته های علمی کاربردی واحد آرپا تپه‌سی – آقایارلو رشته های علمی کاربردی واحد آرپا تپه‌سی – آقایارلو   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آرپا تپه‌سی – آقایارلو   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آرپا تپه‌سی – آقایارلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آرپا تپه‌سی – آقایارلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آرپا تپه‌سی – آقایارلو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آرپا تپه‌سی – آقایارلوتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو

رشته های علمی کاربردی واحد آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو رشته های علمی کاربردی واحد آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلوتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »