خانه » دانشگاه جامع علمی کاربردی (صفحه 6)

دانشگاه جامع علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد بالانج – بالاجی

رشته های علمی کاربردی واحد بالانج – بالاجی رشته های علمی کاربردی واحد بالانج – بالاجی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بالانج – بالاجی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد بالانج ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بالانج – بالاجی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بالانج – بالاجی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بالانج – بالاجی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بالانج – بالاجیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد ابربکوه – ارالوی بزرگ

رشته های علمی کاربردی واحد ابربکوه – ارالوی بزرگ رشته های علمی کاربردی واحد ابربکوه – ارالوی بزرگ   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ابربکوه – ارالوی بزرگ   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ابربکوه – ارالوی بزرگ

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ابربکوه – ارالوی بزرگ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ابربکوه – ارالوی بزرگ: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ابربکوه – ارالوی بزرگتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسف

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسف ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسف: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسفتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد وحیدیه – پریسایی

رشته های علمی کاربردی واحد وحیدیه – پریسایی رشته های علمی کاربردی واحد وحیدیه – پریسایی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد وحیدیه – پریسایی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد وحیدیه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد چیانه – حاجی غلده

رشته های علمی کاربردی واحد چیانه – حاجی غلده رشته های علمی کاربردی واحد چیانه – حاجی غلده  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد چیانه – حاجی غلده  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چیانه – حاجی غلده

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چیانه – حاجی غلده ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چیانه – حاجی غلده : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چیانه – حاجی غلده تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قورشاقلو – قوطان

رشته های علمی کاربردی واحد قورشاقلو – قوطان رشته های علمی کاربردی واحد قورشاقلو – قوطان  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قورشاقلو – قوطان  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد قورشاقلو ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قورشاقلو – قوطان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قورشاقلو – قوطان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قورشاقلو – قوطان : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قورشاقلو – قوطان تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد زایه کندی – زده لو

رشته های علمی کاربردی واحد زایه کندی – زده لو رشته های علمی کاربردی واحد زایه کندی – زده لو  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد زایه کندی – زده لو  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زایه کندی – زده لو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زایه کندی – زده لو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زایه کندی – زده لو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زایه کندی – زده لو تحصیل نمایند ولی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد آسنگران – آغچه قلعه

رشته های علمی کاربردی واحد آسنگران – آغچه قلعه رشته های علمی کاربردی واحد آسنگران – آغچه قلعه  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آسنگران – آغچه قلعه  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آسنگران – آغچه قلعه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آسنگران – آغچه قلعه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آسنگران – آغچه قلعه : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آسنگران – آغچه قلعه تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد آروق – آغکند قره خضر

رشته های علمی کاربردی واحد آروق – آغکند قره خضر رشته های علمی کاربردی واحد آروق – آغکند قره خضر  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آروق – آغکند قره خضر  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آروق – آغکند قره خضر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آروق – آغکند قره خضر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آروق – آغکند قره خضر : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آروق – آغکند قره خضر تحصیل نمایند ولی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد زردوغان – زربیل

رشته های علمی کاربردی واحد زردوغان – زربیل رشته های علمی کاربردی واحد زردوغان – زربیل   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد زردوغان – زربیل   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد زردوغان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسف

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسف ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسف: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زنجیل آباد – زیراسفتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد آق کهریز – آلوچه ملک

رشته های علمی کاربردی واحد آق کهریز – آلوچه ملک رشته های علمی کاربردی واحد آق کهریز – آلوچه ملک   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آق کهریز – آلوچه ملک   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آق کهریز – آلوچه ملک

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آق کهریز – آلوچه ملک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آق کهریز – آلوچه ملک: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آق کهریز – آلوچه ملکتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد آبرس – آغچه کند

رشته های علمی کاربردی واحد آبرس – آغچه کند رشته های علمی کاربردی واحد آبرس – آغچه کند : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آبرس – آغچه کند دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »