خانه » دانشگاه جامع علمی کاربردی (صفحه 7)

دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آبرس – آغچه کند

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آبرس – آغچه کند ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آبرس – آغچه کند : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آبرس – آغچه کند تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد آغ قشلاق – آقامیرلو

رشته های علمی کاربردی واحد آغ قشلاق – آقامیرلو رشته های علمی کاربردی واحد آغ قشلاق – آقامیرلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آغ قشلاق – آقامیرلو دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آغ قشلاق – آقامیرلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آغ قشلاق – آقامیرلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آغ قشلاق – آقامیرلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آغ قشلاق – آقامیرلو تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد آلوچین – آنابلاغی

رشته های علمی کاربردی واحد آلوچین – آنابلاغی رشته های علمی کاربردی واحد آلوچین – آنابلاغی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آلوچین – آنابلاغی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد آلوچین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آلوچین – آنابلاغی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آلوچین – آنابلاغی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آلوچین – آنابلاغی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آلوچین – آنابلاغی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اعقان – افشار

رشته های علمی کاربردی واحد اعقان – افشار رشته های علمی کاربردی واحد اعقان – افشار : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اعقان – افشار دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد اعقان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اعقان – افشار

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اعقان – افشار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اعقان – افشار : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اعقان – افشار تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد گل قاسم – گلوجه

رشته های علمی کاربردی واحد گل قاسم – گلوجه رشته های علمی کاربردی واحد گل قاسم – گلوجه : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد گل قاسم – گلوجه دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گل قاسم – گلوجه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گل قاسم – گلوجه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گل قاسم – گلوجه : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گل قاسم – گلوجه تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد باشکند – بنفشه درق

رشته های علمی کاربردی واحد باشکند – بنفشه درق رشته های علمی کاربردی واحد باشکند – بنفشه درق  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد باشکند – بنفشه درق  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد باشکند – بنفشه درق

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد باشکند – بنفشه درق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد باشکند – بنفشه درق : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد باشکند – بنفشه درق تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد رزین – رشتاباد

رشته های علمی کاربردی واحد رزین – رشتاباد رشته های علمی کاربردی واحد رزین – رشتاباد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد رزین – رشتاباد دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد رزین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد رزین – رشتاباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد رزین – رشتاباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد رزین – رشتاباد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد رزین – رشتاباد تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد  آذغان – آرمدلو سفلی

رشته های علمی کاربردی واحد  آذغان – آرمدلو سفلی رشته های علمی کاربردی واحد  آذغان – آرمدلو سفلی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد  آذغان – آرمدلو سفلی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد  آذغان – آرمدلو سفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد  آذغان – آرمدلو سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد  آذغان – آرمدلو سفلی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد  آذغان – آرمدلو سفلی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد تبریز – اهر

رشته های علمی کاربردی واحد تبریز – اهر رشته های علمی کاربردی واحد تبریز – اهر : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تبریز – اهر دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد تبریز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تبریز – اهر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تبریز – اهر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تبریز – اهر : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تبریز – اهر تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی

رشته های علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی قارچ ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی تحصیل نمایند ولی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته مهندسي آمار زیستی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته مهندسي آمار زیستی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته مهندسي آمار زیستی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته مهندسي آمار زیستی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته مهندسي آمار زیستی

رشته های علمی کاربردی رشته مهندسي آمار زیستی رشته کاردانی فنی مهندسي آمار زیستی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی مهندسي آمار زیستی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی مهندسي آمار زیستی را انتخاب و  تحصیل نمایند ولی قبل ...

بیشتر بخوانید »