خانه » دانشگاه جامع علمی کاربردی (صفحه 8)

دانشگاه جامع علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی رشته شيمي ـ شيمي آلي

رشته های علمی کاربردی رشته شيمي ـ شيمي آلي رشته کاردانی فنی شيمي ـ شيمي آلي : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی شيمي ـ شيمي آلي دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی شيمي ـ شيمي آلي را انتخاب ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته شيمي ـ شيمي آلي

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته شيمي ـ شيمي آلي ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته شيمي ـ شيمي آلي : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته شيمي ـ شيمي آلي تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته زيست شناسي ـ بيوفيزيک

رشته های علمی کاربردی رشته زيست شناسي ـ بيوفيزيک رشته کاردانی فنی زيست شناسي ـ بيوفيزيک : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی زيست شناسي ـ بيوفيزيک دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی زيست شناسي ـ بيوفيزيک را انتخاب ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته زيست شناسي ـ بيوفيزيک

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته زيست شناسي ـ بيوفيزيک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته زيست شناسي ـ بيوفيزيک : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته زيست شناسي ـ بيوفيزيک تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال

رشته های علمی کاربردی رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال رشته کاردانی فنی تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته امداد و نجات شهری

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته امداد و نجات شهری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته امداد و نجات شهری : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته امداد و نجات شهری تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته امداد و نجات شهری

رشته های علمی کاربردی رشته امداد و نجات شهری رشته کاردانی فنی امداد و نجات شهری : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی امداد و نجات شهری دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی امداد و نجات شهری را انتخاب ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته امور دهیاری و شوراها

رشته های علمی کاربردی رشته امور دهیاری و شوراها رشته کاردانی فنی امور دهیاری و شوراها : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی امور دهیاری و شوراها دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی امور دهیاری و شوراها را انتخاب ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته امور دهیاری و شوراها

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته امور دهیاری و شوراها ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته امور دهیاری و شوراها : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته امور دهیاری و شوراها تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته بهداشت یاری دامپزشکی

رشته های علمی کاربردی رشته بهداشت یاری دامپزشکی رشته کاردانی فنی بهداشت یاری دامپزشکی  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی بهداشت یاری دامپزشکی  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی بهداشت یاری دامپزشکی  را انتخاب و  تحصیل نمایند ولی قبل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته بهداشت یاری دامپزشکی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته بهداشت یاری دامپزشکی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته بهداشت یاری دامپزشکی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته بهداشت یاری دامپزشکی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی

رشته های علمی کاربردی رشته منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی رشته کاردانی فنی منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته پلیمر – قطعات پلاستیک

رشته های علمی کاربردی رشته پلیمر – قطعات پلاستیک رشته کاردانی فنی پلیمر – قطعات پلاستیک : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی پلیمر – قطعات پلاستیک دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی پلیمر – قطعات پلاستیک را انتخاب ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته پلیمر – قطعات پلاستیک

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته پلیمر – قطعات پلاستیک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته پلیمر – قطعات پلاستیک : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته پلیمر – قطعات پلاستیک تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته سیمان و اسید حفاری

رشته های علمی کاربردی رشته سیمان و اسید حفاری رشته کاردانی فنی سیمان و اسید حفاری : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی سیمان و اسید حفاری دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی سیمان و اسید حفاری را انتخاب ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته سیمان و اسید حفاری

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته سیمان و اسید حفاری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته سیمان و اسید حفاری : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته سیمان و اسید حفاری تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام رشته کاردانی فنی عمران – راهداری بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام رشته کاردانی فنی عمران – راهداری بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کاردانی فنی عمران – راهداری : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی عمران – راهداری دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی عمران – ...

بیشتر بخوانید »