خانه » فراگیر پیام نور

فراگیر پیام نور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه دانشگاه پیام نور خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور خله‌کفش علیا – خیل‌سبزه در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چغابور کاکی – چقابور دارابی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چغابور کاکی – چقابور دارابی دانشگاه پیام نور چغابور کاکی – چقابور دارابی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور چغابور کاکی – چقابور دارابی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا دانشگاه پیام نور سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سرخ‌بان سفلی – سرخ‌بان علیا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بان سعید علیا – بزوش

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بان سعید علیا – بزوش دانشگاه پیام نور بان سعید علیا – بزوش یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بان سعید علیا – بزوش در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور عنبربزان – عیسی در

ثبت نام بدون کنکور پیام نور عنبربزان – عیسی در دانشگاه پیام نور عنبربزان – عیسی در  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور عنبربزان – عیسی در  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور آرندان – باباریز

ثبت نام بدون کنکور پیام نور آرندان – باباریز دانشگاه پیام نور آرندان – باباریز یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور آرندان – باباریز در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تراق تپه – تنگباغ

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تراق تپه – تنگباغ دانشگاه پیام نور تراق تپه – تنگباغ یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور تراق تپه – تنگباغ در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تکیه علیا – جامه‌شوران

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تکیه علیا – جامه‌شوران دانشگاه پیام نور تکیه علیا – جامه‌شوران یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور تکیه علیا – جامه‌شوران در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور نرگسله – نساره سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور نرگسله – نساره سفلی دانشگاه پیام نور نرگسله – نساره سفلی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور نرگسله – نساره سفلی  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور مران سفلی – مران علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور مران سفلی – مران علیا دانشگاه پیام نور مران سفلی – مران علیا  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور مران سفلی – مران علیا  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کرگ‌آباد – کروندان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کرگ‌آباد – کروندان دانشگاه پیام نور کرگ‌آباد – کروندان یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کرگ‌آباد – کروندان در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کوچر – کوخ حاجی کریم

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کوچر – کوخ حاجی کریم دانشگاه پیام نور کوچر – کوخ حاجی کریم یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کوچر – کوخ حاجی کریم در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا دانشگاه پیام نور کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کوپیچ سفلی – کوپیچ علیا  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کنده‌شین – کوپیچ

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کنده‌شین – کوپیچ دانشگاه پیام نور کنده‌شین – کوپیچ  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کنده‌شین – کوپیچ  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور برویشکانی – بلوه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور برویشکانی – بلوه دانشگاه پیام نور برویشکانی – بلوه  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور برویشکانی – بلوه  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور خوش‌مقام  – خوشه گل

ثبت نام بدون کنکور پیام نور خوش‌مقام  – خوشه گل دانشگاه پیام نور خوش‌مقام  – خوشه گل یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور خوش‌مقام  – خوشه گل در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا دانشگاه پیام نور اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور اخته‌چی – بالادسته رکن‌کلا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان دانشگاه پیام نور سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سیاه‌رود – سید علی‌کیاسلطان  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور زانوس – سجار

ثبت نام بدون کنکور پیام نور زانوس – سجار دانشگاه پیام نور زانوس – سجار  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور زانوس – سجار  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور هریس – مرند

ثبت نام بدون کنکور پیام نور هریس – مرند دانشگاه پیام نور هریس – مرند یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور هریس – مرند در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد عالمکلا – غوزک‌رودبار   

ثبت نام پیام نور واحد عالمکلا – غوزک‌رودبار ثبت نام بدون کنکور واحد عالمکلا – غوزک‌رودبار   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد عالمکلا – غوزک‌رودبار   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »