خانه » فراگیر پیام نور (صفحه 2)

فراگیر پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد کارنام – کتریم   

ثبت نام پیام نور واحد کارنام – کتریم ثبت نام بدون کنکور واحد کارنام – کتریم   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کارنام – کتریم   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گرمستان – گل‌باغ   

ثبت نام پیام نور واحد گرمستان – گل‌باغ ثبت نام بدون کنکور واحد گرمستان – گل‌باغ   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گرمستان – گل‌باغ   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد زلم – زوارمحله   

ثبت نام پیام نور واحد زلم – زوارمحله ثبت نام بدون کنکور واحد زلم – زوارمحله   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد زلم – زوارمحله   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گراسماسر – گرکش   

ثبت نام پیام نور واحد گراسماسر – گرکش ثبت نام بدون کنکور واحد گراسماسر – گرکش   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گراسماسر – گرکش   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد هچی‌رود – هرطه‌کلا   

ثبت نام پیام نور واحد هچی‌رود – هرطه‌کلا ثبت نام بدون کنکور واحد هچی‌رود – هرطه‌کلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد هچی‌رود – هرطه‌کلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد والت – ونداربن   

ثبت نام پیام نور واحد والت – ونداربن ثبت نام بدون کنکور واحد والت – ونداربن   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد والت – ونداربن   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پل‌کرات – پنجک   

ثبت نام پیام نور واحد پل‌کرات – پنجک ثبت نام بدون کنکور واحد پل‌کرات – پنجک   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پل‌کرات – پنجک   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سربود – سرفقیه‌آباد   

ثبت نام پیام نور واحد سربود – سرفقیه‌آباد ثبت نام بدون کنکور واحد سربود – سرفقیه‌آباد   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سربود – سرفقیه‌آباد   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله   

ثبت نام پیام نور واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله ثبت نام بدون کنکور واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد یعقوب‌لنگه – آبکله سر بزرگ   

ثبت نام پیام نور واحد یعقوب‌لنگه – آبکله سر بزرگ ثبت نام بدون کنکور واحد یعقوب‌لنگه – آبکله سر بزرگ   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد یعقوب‌لنگه – آبکله سر بزرگ   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد منصورکنده – موزی‌کتی   

ثبت نام پیام نور واحد منصورکنده – موزی‌کتی ثبت نام بدون کنکور واحد منصورکنده – موزی‌کتی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد منصورکنده – موزی‌کتی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ممرزکن – منسکلا   

ثبت نام پیام نور واحد ممرزکن – منسکلا ثبت نام بدون کنکور واحد ممرزکن – منسکلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ممرزکن – منسکلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قصاب‌امیر – قرق‌یونس   

ثبت نام پیام نور واحد قصاب‌امیر – قرق‌یونس ثبت نام بدون کنکور واحد قصاب‌امیر – قرق‌یونس   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قصاب‌امیر – قرق‌یونس   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پریکلا – پلنگلی   

ثبت نام پیام نور واحد پریکلا – پلنگلی ثبت نام بدون کنکور واحد پریکلا – پلنگلی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پریکلا – پلنگلی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پرمیناو شیومن – پری‌چشمه   

ثبت نام پیام نور واحد پرمیناو شیومن – پری‌چشمه ثبت نام بدون کنکور واحد پرمیناو شیومن – پری‌چشمه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پرمیناو شیومن – پری‌چشمه   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اسپی‌کلارمنت – اسپیارملک   

ثبت نام پیام نور واحد اسپی‌کلارمنت – اسپیارملک ثبت نام بدون کنکور واحد اسپی‌کلارمنت – اسپیارملک   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اسپی‌کلارمنت – اسپیارملک   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گل‌پاشا – گلمزار   

ثبت نام پیام نور واحد گل‌پاشا – گلمزار ثبت نام بدون کنکور واحد گل‌پاشا – گلمزار   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گل‌پاشا – گلمزار   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان   

ثبت نام پیام نور واحد شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان ثبت نام بدون کنکور واحد شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شهرک چالاب – شیرین‌آباد گچان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کولکنی – کوه‌نشین   

ثبت نام پیام نور واحد کولکنی – کوه‌نشین ثبت نام بدون کنکور واحد کولکنی – کوه‌نشین   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کولکنی – کوه‌نشین   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد چقاپوکه – چم ژاب   

ثبت نام پیام نور واحد چقاپوکه – چم ژاب ثبت نام بدون کنکور واحد چقاپوکه – چم ژاب   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد چقاپوکه – چم ژاب   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد چم‌ژیه – چمن سیدمحمد   

ثبت نام پیام نور واحد چم‌ژیه – چمن سیدمحمد ثبت نام بدون کنکور واحد چم‌ژیه – چمن سیدمحمد   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد چم‌ژیه – چمن سیدمحمد   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »