خانه » فراگیر پیام نور (صفحه 3)

فراگیر پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد کمرکندی – کمی‌آباد   

ثبت نام پیام نور واحد کمرکندی – کمی‌آباد ثبت نام بدون کنکور واحد کمرکندی – کمی‌آباد   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کمرکندی – کمی‌آباد   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد همت‌آباد – محمودآباد   

ثبت نام پیام نور واحد همت‌آباد – محمودآباد ثبت نام بدون کنکور واحد همت‌آباد – محمودآباد   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد همت‌آباد – محمودآباد   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سفج خانی – سگران   

ثبت نام پیام نور واحد سفج خانی – سگران ثبت نام بدون کنکور واحد سفج خانی – سگران   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سفج خانی – سگران   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد تمتمان – تندرک   

ثبت نام پیام نور واحد تمتمان – تندرک ثبت نام بدون کنکور واحد تمتمان – تندرک   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تمتمان – تندرک   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد لنبر – ماجولان   

ثبت نام پیام نور واحد لنبر – ماجولان ثبت نام بدون کنکور واحد لنبر – ماجولان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد لنبر – ماجولان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد زاویه زرج‌آباد – زاویه کرد   

ثبت نام پیام نور واحد زاویه زرج‌آباد – زاویه کرد ثبت نام بدون کنکور واحد زاویه زرج‌آباد – زاویه کرد   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد زاویه زرج‌آباد – زاویه کرد   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خلیفه چای – دوگر   

ثبت نام پیام نور واحد خلیفه چای – دوگر ثبت نام بدون کنکور واحد خلیفه چای – دوگر   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خلیفه چای – دوگر   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قطار علیا – قلیچ خانلو   

ثبت نام پیام نور واحد قطار علیا – قلیچ خانلو ثبت نام بدون کنکور واحد قطار علیا – قلیچ خانلو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قطار علیا – قلیچ خانلو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد علی وردیلو – علی محمدلو   

ثبت نام پیام نور واحد علی وردیلو – علی محمدلو ثبت نام بدون کنکور واحد زنجیل آباد – زیراسف   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد زنجیل آباد – زیراسف   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آرپا تپه‌سی – آقایارلو   

ثبت نام پیام نور واحد آرپا تپه‌سی – آقایارلو ثبت نام بدون کنکور واحد آرپا تپه‌سی – آقایارلو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آرپا تپه‌سی – آقایارلو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو   

ثبت نام پیام نور واحد آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو ثبت نام بدون کنکور واحد آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آزادآباد – اجاق قشلاق خروسلو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بالانج – بالاجی   

ثبت نام پیام نور واحد بالانج – بالاجی ثبت نام بدون کنکور واحد بالانج – بالاجی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بالانج – بالاجی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ابربکوه – ارالوی بزرگ   

ثبت نام پیام نور واحد ابربکوه – ارالوی بزرگ ثبت نام بدون کنکور واحد ابربکوه – ارالوی بزرگ   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ابربکوه – ارالوی بزرگ   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اسکله‌دریا – اسکندریان  

ثبت نام پیام نور واحد اسکله‌دریا – اسکندریان ثبت نام بدون کنکور واحد اسکله‌دریا – اسکندریان  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اسکله‌دریا – اسکندریان  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد مشیریه – بشابویه   

ثبت نام پیام نور واحد مشیریه – بشابویه ثبت نام بدون کنکور واحد مشیریه – بشابویه   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد مشیریه – بشابویه   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد وحیدیه – پریسایی   

ثبت نام پیام نور واحد وحیدیه – پریسایی ثبت نام بدون کنکور واحد وحیدیه – پریسایی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد وحیدیه – پریسایی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد چیانه – حاجی غلده

ثبت نام پیام نور واحد چیانه – حاجی غلده ثبت نام بدون کنکور واحد چیانه – حاجی غلده دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد چیانه – حاجی غلده دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قورشاقلو – قوطان

ثبت نام پیام نور واحد قورشاقلو – قوطان ثبت نام بدون کنکور واحد قورشاقلو – قوطان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قورشاقلو – قوطان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد زایه کندی – زده لو

ثبت نام پیام نور واحد زایه کندی – زده لو ثبت نام بدون کنکور واحد زایه کندی – زده لو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد زایه کندی – زده لو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آسنگران – آغچه قلعه

ثبت نام پیام نور واحد آسنگران – آغچه قلعه ثبت نام بدون کنکور واحد آسنگران – آغچه قلعه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آسنگران – آغچه قلعه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد زردوغان – زربیل

ثبت نام پیام نور واحد زردوغان – زربیل ثبت نام بدون کنکور واحد زردوغان – زربیلدانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد زردوغان – زربیلدانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری ...

بیشتر بخوانید »