خانه » فراگیر پیام نور (صفحه 4)

فراگیر پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد آق کهریز – آلوچه ملک

ثبت نام پیام نور واحد آق کهریز – آلوچه ملک ثبت نام بدون کنکور واحد آق کهریز – آلوچه ملک دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آق کهریز – آلوچه ملک دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آبرس – آغچه کند

ثبت نام پیام نور واحد آبرس – آغچه کند ثبت نام بدون کنکور واحد آبرس – آغچه کند دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آبرس – آغچه کند دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آغ قشلاق – آقامیرلو

ثبت نام پیام نور واحد آغ قشلاق – آقامیرلو ثبت نام بدون کنکور واحد آغ قشلاق – آقامیرلو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آغ قشلاق – آقامیرلو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آلوچین – آنابلاغی

ثبت نام پیام نور واحد آلوچین – آنابلاغی ثبت نام بدون کنکور واحد آلوچین – آنابلاغی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آلوچین – آنابلاغی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اعقان – افشار

ثبت نام پیام نور واحد اعقان – افشار ثبت نام بدون کنکور واحد اعقان – افشار دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اعقان – افشار دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گل قاسم – گلوجه

ثبت نام پیام نور واحد گل قاسم – گلوجه ثبت نام بدون کنکور واحد گل قاسم – گلوجه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گل قاسم – گلوجه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد باشکند – بنفشه درق

ثبت نام پیام نور واحد باشکند – بنفشه درق ثبت نام بدون کنکور واحد باشکند – بنفشه درق  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد باشکند – بنفشه درق  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد رزین – رشتاباد

ثبت نام پیام نور واحد رزین – رشتاباد ثبت نام بدون کنکور واحد رزین – رشتاباد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد رزین – رشتاباد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد  آذغان – آرمدلو سفلی

ثبت نام پیام نور واحد  آذغان – آرمدلو سفلی ثبت نام بدون کنکور واحد  آذغان – آرمدلو سفلی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد  آذغان – آرمدلو سفلی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد تبریز – اهر

ثبت نام پیام نور واحد تبریز – اهر ثبت نام بدون کنکور واحد تبریز – اهر دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تبریز – اهر دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته مهندسي آمار زیستی

ثبت نام پیام نور رشته مهندسي آمار زیستی ثبت نام بدون کنکور رشته مهندسي آمار زیستی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته مهندسي آمار زیستی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته شيمي ـ شيمي آلي

ثبت نام پیام نور رشته شيمي ـ شيمي آلي ثبت نام بدون کنکور رشته شيمي ـ شيمي آلي دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته شيمي ـ شيمي آلي دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته زيست شناسي ـ بيوفيزيک

ثبت نام پیام نور رشته زيست شناسي ـ بيوفيزيک ثبت نام بدون کنکور رشته زيست شناسي ـ بيوفيزيک دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته زيست شناسي ـ بيوفيزيک دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال

ثبت نام پیام نور رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال ثبت نام بدون کنکور رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه فوتبال دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته امداد و نجات شهری

ثبت نام پیام نور رشته امداد و نجات شهری ثبت نام بدون کنکور رشته امداد و نجات شهری دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته امداد و نجات شهری دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته امور دهیاری و شوراها

ثبت نام پیام نور رشته امور دهیاری و شوراها ثبت نام بدون کنکور رشته امور دهیاری و شوراها دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته امور دهیاری و شوراها دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته بهداشت یاری دامپزشکی

ثبت نام پیام نور رشته بهداشت یاری دامپزشکی ثبت نام بدون کنکور رشته بهداشت یاری دامپزشکی  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته بهداشت یاری دامپزشکی  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی

ثبت نام پیام نور رشته منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی ثبت نام بدون کنکور رشته منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته پلیمر – قطعات پلاستیک

ثبت نام پیام نور رشته پلیمر – قطعات پلاستیک ثبت نام بدون کنکور رشته پلیمر – قطعات پلاستیک دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته پلیمر – قطعات پلاستیک دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته سیمان و اسید حفاری

ثبت نام پیام نور رشته سیمان و اسید حفاری ثبت نام بدون کنکور رشته سیمان و اسید حفاری دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته سیمان و اسید حفاری دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »